psych-eye-bg.gif

http://www.blackmindseye.org/wp-content/uploads/2010/08/psych-eye-bg.gif